Zamknij

Promuj to ogłoszenie

Animator świetlicy wiejskiej w Jankowie

Data dodania: 2020-01-08 11:40:25ID: 5

[email protected]

Dyrektor Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: instruktor Świetlicy Wiejskiej w Jankowie

1. Wymagania niezbędne:

pełna zdolność do czynności prawnych,

wykształcenie min. średnie (kurs instruktorski, wyższe kierunkowe)

zdolność i otwartość w komunikowaniu się,

odpowiedzialność i wysoki stopień zaangażowania w pracę.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość zagadnień merytorycznych związanych z działalnością kulturalno ? rekreacyjną,

umiejętność prowadzenia zajęć kulturalnych, rekreacyjnych,

organizowanie zajęć świetlicowych,

organizowanie imprez,

umiejętność obsługi komputera,

umiejętność współpracy ze społecznością lokalną,

wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole,

mile widziana znajomość przepisów i wiedza na temat pozyskiwania funduszy zewnętrznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

programowanie, planowanie i realizacja działalności w Świetlicy Wiejskiej w Jankowie,

upowszechnianie istniejących i rozwijanie nowych form pracy w placówce,

prowadzenie dokumentacji placówki oraz na bieżąco dzienników,

zabezpieczenie należytych warunków pracy zespołom zainteresowań i uczestnikom pozostałych form działalności prowadzonej w placówce

prowadzenie zajęć w kołach zainteresowań

sporządzanie okresowych planów, kalendarzy imprez i sprawozdań zgodnie z zaleceniami dyrektora Ośrodka Kultury,

współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, fundacjami w zakresie pracy kulturalno-wychowawczej,

wspieranie amatorskich ruchów artystycznych i inicjatyw lokalnych w swoim środowisku,

organizacja i udział w konkursach, przeglądach i pokazach organizowanych przez Ośrodek Kultury i inne instytucje,

gromadzenie materiałów metodycznych oraz wykonywanie zakupów materiałów niezbędnych do pracy placówki,

podejmowanie nowych inicjatyw mających na celu wzbogacanie oferty programowej,

udział w organizacji i realizacji imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury,

dbanie o czystość i estetyczny wygląd placówki oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt i stan pomieszczeń będących własnością placówki,

wykonywanie innych dodatkowych poleceń służbowych nieobjętych niniejszym zakresem czynności, a pozostających w związku z nim oraz w sytuacjach szczególnych innych poleceń służbowych przełożonych.

4. Wymagane dokumenty:

list motywacyjny (z podaniem danych kontaktowych, np. nr telefonu, adres email),

życiorys (CV),

kwestionariusz osobowy,

ewentualne referencje z poprzednich miejsc pracy

dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonania oferowanej pracy (ukończone szkolenia, kursy) lub ich odpisy,

świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy.Wymagane dokumenty należy składać do Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, ul. Dworcowa 2 w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. Koperta powinna zawierać adnotację: ?Konkurs ? na stanowisko Instruktora świetlicy w Jankowie?. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do sekretariatu. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie: www.kulturadrawsko.pl.

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV (z uwzględnieniem kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Oferujemy:

Zatrudnienie w stabilnej firmie, w kreatywnym zespole współpracowników,

Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze ? etatu,

Pracę od wtorku do soboty w godzinach popołudniowych,

Atrakcyjne i terminowo wypłacane wynagrodzenie.


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
© drawskopomorskie.com | Prawa zastrzeżone