Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Piotra Iwa

Sunday, 19, maj 2019
Domi strona

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

Na sygnale (434)

W piątkowy wieczór 11 kwietnia kilka minut po godz. 23 drawscy strażacy zostali wezwani na ul. Moniuszki w Drawsku Pomorskim, gdzie palił się komin. Na miejsce pożaru dotarły trzy wozy straży pożarnej w tym podnośnik z drabiną. Można było zaobserwować silne zadymienie w górnej części budynku. Strażacy zlokalizowali źródło dymu i przystąpili do jego gaszenia.

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji odbyło się robocze spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Policjanci wspólnie z pracownikami socjalnymi, pracownikami PCPR-u oraz przewodniczącymi zespołów interdyscyplinarnych zastanawiali się jak skutecznie pomagać rodzinom dotkniętym przemocą. Spotkanie poprowadziły asp. Agnieszka Waszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pom. oraz Anna Tyma - Powiatowy Koordynator ds Przemocy w Rodzinie.

31 marca 2014 roku to data, która pozostanie w pamięci wielu osób, szczególnie tych, którym bliska była ochrona przeciwpożarowa na terenie powiatu drawskiego. Tego właśnie dnia w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta zbiórka z okazji zdania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej przez bryg. mgr inż. Zbigniewa Kwiatkowskiego. Fakt ten podyktowany był powołaniem bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego na stanowisko Zastępcy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Punktualnie o godzi­nie 13: 00 dowódca uroczy­sto­ści st. kpt. Jacek Dziurdz zło­żył mel­du­nek Zachodniopomorskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu nad­bryg. Henrykowi Cegiełce o goto­wo­ści zda­nia obo­wiąz­ków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, następ­nie obaj doko­nali prze­glądu pocz­tu sztan­da­ro­wego i pododdziału.

Na początku uroczystości głos zabrał zdający obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim bryg. Zbigniew Kwiatkowski, który przy­wi­tał przy­by­łych na uro­czy­stość gości 

Po przy­wi­ta­niu gości odczy­tana została decyzja personalna Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej o odwo­ła­niu bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego ze stanowiska Komen­danta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim.

Zgodnie z cere­mo­nia­łem pożar­ni­czym doko­nano uroczystego poże­gna­nia ze sztan­da­rem drawskiej komendy a następnie Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki nad­bryg. Henryk Cegiełka przy­jął mel­du­nek od bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego o zda­niu obo­wiąz­ków Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim.

Swoją decyzją Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim powierzył dotychczasowemu Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. mgr inż. Robertowi Buszcie, który po odczytaniu decyzji personalnej zamel­do­wał przyjęcie pełnienia obowiązków z dniem 1 kwietnia 2014 roku.

Po zasad­ni­czej czę­ści apelu głos zabrał nadbryg. Henryk Cegiełka, podsumowując w swym wystąpieniu wieloletnią i jakże owocną służbę bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego.

Zaznaczył, iż osiągnięcia oraz zaangażowanie bryg. Zbigniewa Kwiatkowskiego w rozwój ochrony przeciwpożarowej mogą być przykładem dla innych powiatów i stanowią dowód na to, że pomimo wielu przeciwności losu i napotykanych trudności, jeśli się do czegoś uporczywie dąży można osiągnąć ten nawet najbardziej wygórowany cel.

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przedstawił także zarys nowych wyzwań i obowiązków, z jakimi przyjdzie się bryg. Zbigniewowi Kwiatkowskiemu zmierzyć z dniem 1 kwietnia br. zaś powołanie na stanowisko swojego zastępcy podsumował staropolskim porzekadłem, „co się odwlecze, to nie uciecze”. Jak zaznaczył kilka lat wcześniej składał już bryg. Zbigniewowi Kwiatkowskiemu propozycję objęcia tego stanowiska jednakże ten z różnych względów zmuszony był jej nie przyjąć.

Po wystąpieniu Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP głos zabrał bryg. Zbigniew Kwiatkowski dziękując za wieloletnią współpracę funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym, władzom samorządowym, dyrektorom, kierownikom instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu oraz powiatów ościennych.

Jak zaznaczył, z ciężkim sercem przyszło mu pożegnać się ze sztandarem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim i współpracownikami, mimo iż wiąże się to z awansem.

Wieloletnia, bo aż 28 – letnia służba w drawskiej straży pożarnej, 16 – letnie sprawowanie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, ugruntowane grono przyjaciół i współpracowników w końcu pozostawienie kawałka siebie w drawskiej ochronie przeciwpożarowej spowodowały, iż wszystkim, niezależnie od funkcji, stażu służby czy reprezentowanej instytucji niezmiernie ciężko było dopuścić do siebie myśl, że to już koniec drawskiej przygody z bryg. Zbigniewem Kwiatkowskim na czele.

Starosta Drawski Stanisław Cybula wraz z Burmistrzami i Wójtami z terenu powiatu w swym wystąpieniu podziękował za wkład pracy w ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne na terenie powiatu. Jak podkreślił jedną z największych zasług zdającego obowiązki było opracowanie i podpisanie w maju 2004 r. „Strategii rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego w Powiecie Drawskim do roku 2015” oraz jej zrealizowanie do roku 2013. Strategia ta stanowiła kierunek rozwoju ochrony przeciwpożarowej w powiecie drawskim i stanowiła podwaliny dla wielu opracowań i wytycznych z tego zakresu na terenie kraju.

Starosta Drawski życzył również bryg. Kwiatkowskiemu pomyślności w realizacji zadań na nowym stanowisku oraz zaznaczył, że w naszej społeczności będzie on zawsze miło widziany i ciepło przyjmowany.

Jako strażacy, podwładni i przyjaciele, życzymy Szanowny Panie Komendancie cierpliwości, życzliwości ludzkiej oraz tego by na Pana drodze stawały zawsze takie wyzwania, z którymi będzie Pan sobie świetnie radził.

Życzymy by koniec tej jakże wspaniałej i owocnej pracy na rzecz społeczności powiatu drawskiego był zaczątkiem jeszcze większych sukcesów i osiągnięć dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Życzymy tego, by Pan Komendant nigdy nie zapomniał gdzie pozostawił po sobie to najwspanialsze świadectwo swojej pracy, służby i zaangażowania, jakim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy w naszym powiecie i wszystkie życzliwe Panu osoby, które napotkał Pan na ścieżce swojej zawodowej kariery.

Z wyrazami szacunku – funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim

Ten wieczór mógł skończyć się tragicznie dla osób przebywających w obrębie skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Spokojnej. Na szczęście nie doszło do tragedii. Rozpędzony samochód osobowy wjechał w budynek znajdujący się przy skrzyżowaniu tych ulic.

Drawscy policjanci postawili zarzut kradzieży trzem drawszczanom. Zamiast oddać znalezione pieniądze prawowitemu właścicielowi, podzieli się nimi. 29-letni mężczyzna zgłosił drawskim policjantom kradzież pieniędzy w kwocie 600 zł. Jak wynikało z jego relacji pieniądze miał schowane w pudełku z papierosami, które to włożył do kieszeni kurtki wysiadając z auta pod domem swojego krewnego.

2019 skp 01

zetgold

michalina 3

2019 skp 01

2017ki stacja