Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Urszuli Hilarego

Monday, 21, październik 2019

Domi strona

 

W TYM MIEJSCU MOŻE BYĆ TWÓJ BANER REKLAMOWY reklama@drawskopomorskie.com

 

 

10.10.2019

Tylko 3 projekty w drawskim budżecie obywatelskim. Co postanowiła komisja ?

Oceń ten artykuł
(2 głosów)

Gmina Drawsko Pomorskie przekazała w dniu dzisiejszym ostateczne stanowisko komisji budżetu obywatelskiego. Według przekazanej informacji żaden z projektów nie został dopuszczony do głosowania.

 

OSTATECZNE STANOWSKO KOMISJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 PO SPOTKANIU 

w dniu 8 października 2019 r.

WYNIKI I ANALIZA PROJEKTÓW

Ostateczne wyniki analizy projektów złożonych w ramach budżetu obywatelskiego gminy Drawsko Pomorskie do realizacji w 2020 r.

Projekty zakwalifikowane do głosowania: brak

Projekty niezakwalifikowane do głosowania przez mieszkańców

1. Projekt pt. „Archeologiczny sondaż starożytnego kurchanu”  wnioskodawca, Eugeniusz Piecewicz  – 5500 zł brutto.

Projekt nie spełnia wymogów formalnych. Wskazany teren leży poza granicą działki gminnej. We wniosku wnioskodawca wskazał działkę gminną o nr 355/4, natomiast  wnioskodawca w opisie przedstawił teren badania, który znajduje się poza terenem działki gminnej tj. na działkach 355/5, 355/6.

2. Projekt pt.,,Wszyscy jesteśmy siłaczami II  - siłownia dla każdego” wnioskodawca Karol Frąckowiak –   54 397,91 zł brutto.

Projekt spełnia wymogi formalne. Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Projekt ma niską wartość społeczną. Projekt ma bardzo wąski zasięg oddziaływania.

3. Projekt pt.,, Doposażenie stadionu miejskiego” wnioskodawca Tomasz Walkiewicz – wartość 60 000,00  zł brutto.

Projekt spełnia wymogi formalne. Projekt nie spełnia warunku ogólnodostępności. Projekt   ma niską wartość społeczną. Projekt ma bardzo wąski zasięg oddziaływania

Komisja rekomenduje Burmistrzowi Drawska Pomorskiego przeprowadzenie ponownej procedury zgłaszania wniosków i ich dalszej analizy.

Wyniki oceny i analizy projektów zatwierdzam:

Burmistrz Drawska Pomorskiego

Krzysztof Czerwiński


Informacja Komisji Budżetu Obywatelskiego dla mieszkańców i wnioskodawców.  

W terminie składania wniosków do Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim wpłynęły trzy wnioski

  1. Projekt pt. „Archeologiczny sondaż starożytnego kurchanu”  wnioskodawca, Eugeniusz Piecewicz  – 5500 zł zł brutto.
  2. Projekt pt.,, Wszyscy jesteśmy siłaczami II  - siłownia dla każdego” wnioskodawca Karol Frąckowiak –   54 397,91 zł brutto.
  3. Projekt pt.,, Doposażenie stadionu miejskiego” wnioskodawca Tomasz Walkiewicz – wartość 60 000,00  zł brutto.

Komisja Budżetu Obywatelskiego w celu analizy wniosków odbyła dwa spotkania. Podczas pierwszego spotkania w dniu 7 października komisja odrzuciła projekt Archeologiczny sondaż starożytnego kurchanu”  Projekt nie spełniał wymogów formalnych. Wskazany teren leży poza granicą działki gminnej. We wniosku wnioskodawca wskazał działkę gminną o nr 355/4, natomiast  wnioskodawca w opisie przedstawił teren badania, który znajduje się poza terenem działki gminnej tj. na działkach 355/5, 355/6.

W czasie spotkania przeanalizowano również dwa pozostałe wnioski tj. wniosek,,Wszyscy jesteśmy siłaczami II  - siłownia dla każdego” i projekt,, Doposażenie stadionu miejskiego”.

W trakcie analizy komisja  miała zastrzeżenia co do realizacji tych dwóch projektów. Komisja w trakcie posiedzenia postanowiła zadać dodatkowe pytania wnioskodawcom, radcy prawnemu oraz zarządcy budynku w Jankowie – Dyrektorowi Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się dniu 8 października. Komisja zapoznała się ze stanowiskiem radcy prawnego w zakresie wątpliwości komisji co do realizacji projektów na rzecz jednostek podległych. Stanowisko radcy prawnego wskazuje, że złożone projekty są zgodne z regulaminem budżetu obywatelskiego i nie są realizowane na rzecz jednostek podległych (np. Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim, który zarządza budynkiem w Jankowie).

Komisja przeanalizowała stanowisko wnioskodawcy Karola Frąckowiaka odnośnie funkcjonowania w praktyce siłowni. Jednocześnie komisja wzięła pod uwagę wątpliwości przekazane przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim Renatę Żołądkiewicz  również w zakresie funkcjonowania pomieszczenia siłowni. Wątpliwości komisji budzi fakt braku odpowiednich unormowań prawnych w budynku, w którym miałby być sprzęt zakupiony przez gminę Drawsko Pomorskie. W przypadku zakupu sprzętu siłowego przez gminę Drawsko Pomorskie muszą być spełnione wszystkie wymogi prawne, aby siłownia mogła funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Wątpliwości komisji budzi również ogólnodostępność projektu. Według komisji projekt jest ograniczony i nie jest ogólnodostępny. Według informacji przekazanych przez Zastępcę Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim pomieszczenie, w którym aktualnie znajduje się sprzęt siłowy nie jest czynne codziennie, nie jest ogólnodostępne, jest zamykane na klucz i udostępniane w godzinach pracy pracownika świetlicy. Po przeanalizowaniu stanowisk stron tj. stanowiska wnioskodawcy i stanowiska zarządcy budynku oraz po dyskusji członków komisji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad dopuszczeniem projektu do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W wyniku głosowania 5 członków głosowało przeciw dopuszczeniu projektu do głosowania, a 1 członek komisji wstrzymał się od głosowania. Przewodnicząca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie miała możliwości brania udziału w głosowaniu.

Komisja przystąpiła również do dogłębnej analizy kolejnego wniosku złożonego przez Pana Tomasza Walkiewicza. Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu w toku dyskusji podważano argument wnioskodawcy o ogólnodostępności projektu. Według komisji projekt służy wąskiemu gronu odbiorców tj. sportowcom rozgrywającym mecze na stadionie w Drawsku Pomorskim. Jest to sprzeczne z ideą budżetu obywatelskiego, którego projekty powinny być ogólnodostępne i służyć szerokiemu gronu odbiorców.

Na zakończenie dyskusji Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad dopuszczaniem projektu Tomasza Walkiewicza do udziału w głosowaniu.

W wyniku głosowania 6 członków było przeciwnych, aby projekt został poddany pod głosowanie. Przewodnicząca zgodnie z obowiązującymi przepisami nie miała możliwości brania udziału w głosowaniu. Na tym spotkanie zakończono. Komisja ustaliła, że zarekomenduje Burmistrzowi Drawska Pomorskiego ogłoszenie ponownego naboru na projektu Budżetu Obywatelskiego.

W związku z powyższym w najbliższych dniach na podstawie Zarządzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego opublikowany zostanie nowy harmonogram naboru wniosków. Rozpocznie się tym samym nowa procedura związana z realizacją Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Komisja budżetu obywatelskiego sugeruje mieszkańcom gminy, aby składane projekty służyły jak największemu gronu odbiorców, nie były skierowane do wąskiej grupy i służyły rozwojowi gminy Drawsko Pomorskie oraz poszerzeniu jej atrakcyjności dla szerokiego grona mieszkańców.

20190929 pietrzak

zetgold

michalina 3

20190929 pietrzak

2017ki stacja