Drawsko Pomorskie - informacje, wydarzenia, nowości

Imieniny: Niny Celiny

Saturday, 15, grudzień 2018
05.11.2018

Informacja z sesji rady miejskiej

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 25 października 2018 r. odbyła się LXIV sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendekotworzył sesję, powitał zaproszone osoby. Początek sesji miał uroczysty charakter. Przewodniczący rady oraz zastępca burmistrza wręczyli Nadii Hofman i Wiktorii Skórce nagrody za bardzo wysokie osiągnięcia sportowe na arenie międzynarodowej. Został rozstrzygnięty także konkurs „Odkryj swój pomnik przyrody”, w którym wyróżnienia otrzymali:

  1. Ksawery Kaczmarkiewicz – I miejsce,
  2. Alicja Kaberow – II miejsce,
  3. Dariusz Noga – III miejsce

Następnie, radni przyjęli założenia do budżetu gminy na rok następny.

Realizując punkt podjęcie uchwał, rada:

- dokonała zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

- uchwaliła zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 
2018 – 2025,

- zmieniła uchwałę Nr XIV/98/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

- określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości,

- przyjęła zaktualizowane Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla gminy Drawsko Pomorskie,

- ustaliła wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,

- przyjęła roczny program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na ork 2019,

- uchwaliła zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 
1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Zastępca burmistrza Marek Tobiszewski przedstawił działania w okresie między sesjami (m.in. otwarcie muzeum, prace związane z siecią kanalizacyjną w ul. Słowiańskiej, wybranie wykonawcy mostów na Koleśnie, prace związane z oświetleniem ul. Spokojnej, ul. Warszawskiej i ul. Starogrodzkiej, naprawa CO w Szkole Podstawowej w Nętnie, obniżenie o 15 % stawki za wodę dla mieszkańców Oleszna od stycznia 2019 r., zakończenie remontu świetlicy w Gudowie, rozstrzygnięcie przetargu na remont świetlicy w Zarańsku, przeprojektowanie dokumentacji na remont świetlicy w Nętnie, zgoda Nadleśnictwa Drawsko na lokalizację placu zabaw w Ziemsku, wystąpienie o przekazanie terenu pod plac zabaw 
w Jankowie i Dalewie, nasadzenie w 2018 r. 150 szt. drzew + 50 szt. nasadzonych przez pszczelarzy, zakończono walkę z barszczem Sosnowskiego na terenach należących do gminy).

Po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim zamknął sesję.

logo dp bw

drawsko.pomorskie@wp.pl

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Strona internetowa www.drawskopomorskie.com jest blogiem informacyjnym, prywatną stroną internetową,
wydawaną nieregularnie, w miarę zaistnienia ciekawych okoliczności o których warto poinformowac mieszkańców regionu.

Projekt i wykonanie: SurmaCreation